گذار از عهد باستان به فئودالیسم

نویسنده: پری اندرسون
شابک: 9789643805609
وضعیت موجودی
ناموجود
قیمت: 420,000ریال600,000ریال
ناموجود
star  

پیشنهاد کتاب

درباره کتاب

گذار از عهد باستان به فئودالیسم

گذار از عهد باستان به فئودالیسم -- پری اندرسون  --  مترجم  حسن مرتضوی


كتاب حاضر تمريني است منسجم در جامعه‌شناسی تاريخي كه قدمت ريشه‌های استبداد اروپايي را در مسيرهای متنوعی كندو كاو میكند كه از جوامع متكی بر كار برده‌های يونان باستان و روم تا فئوداليسم شكوفا طي شده بود. آنـدرسون در جريان اين بـررسی، قـدرت تبيينی برداشت ماركسيستی از تاريخ را به اثبات می رساند و پالوده می سازد و در همان حال نوری روشنگر بر تاريخ يونـان، روم، تهاجم اقوام ژرمنی، جامعه كوچ‌نشين و الگوهای متفاوت فئوداليسم در شمال، شرق و غرب و منطقه مديترانه‌ای اروپا می افكند. مطالعه اين اثر برجسته می تواند الگويی برای پژوهش عيـنی تاريخ يك كشـور يا يك منطقه يا يك قـاره باشد كه بنيان‌هايش را بر سير مادی تكوين، رشـد و فـروپاشی نهادهای اقتصـادی، اجتماعی، سياسی و فرهنگی آن استوار می سازد، نه بر الگويی ذهنی و از پيش‌ساخته‌ مانند تاريخ انديشه، بی ارتباط با سير تكامل مادی آن.


این کتاب پيش درآمدي است بر تحقيقي مفصل تر با عنوان تبارهاي دولت استبدادي كه جستارمايه اش بي درنگ ادامه ي اثر حاضر خواهد بود.

اين دو كتاب مستقيما در يكديگر تنيده شده اند و در نهايت يك بحث را مطرح مي كنند.

رابطه ي بين اين دوعصر باستان و فئوداليسم از سويي و استبداد از سوي ديگر در چشم انداز متعارف بيشتر تحليل هايي كه از آن ها مي شود، بي درنگ اشكار نيست.

دیدگاه (0)

نوشتن دیدگاهتذکر: کد HTML ترجمه نمی شود!

بد            خوب