• تیمون آتنی

تیمون آتنی

تیمون آتنی  -- ویلیام شکسپیر --  مترجم  فواد نظیری


«آن‌گاه که بخت، در جابجایی و تحویلِ حالِ خود /لگدکوب کند محبوبِ تازهٔ خود را / همهٔ آن پیروانِ او که رنج می‌بردند از پسِ او / حتا پاکِشان بر  سرِ  زانوان و دست‌ها / به سویِ قلهٔ کوه، رهایش می‌کنند بلغزد / بی‌آن‌که یک تن انبازِ سقوطِ او گردد.»
تیمون آتنی بیانیه و اعتراضیه‌ای علیهِ نامردمی و ناسپاسی اجتماع در پاسخ به مِهر  و ازخودگذشتگی است که از سرِ  نهایتِ خشم و انتظار نوشته شده، و تشابه و نزدیکیِ سرشت و سرنوشتِ او با شاه لیر  نیز  بی‌سبب نیست.
اگر نمایشنامه‌های شکسپیر  را در سه شاخهٔ کمدی، تاریخی و تراژدی بخشبندی کنیم، تیمونِ آتنی جزو آثار آخری است که شاعـر در اوج پختـگی و تجـربهٔ فـردی و اجتماعـی، و عمری نگارش و سرایش خلق کرده و به یادگار گذاشته است.

نوشتن دیدگاه

Please login or register to review

تیمون آتنی

  • 680,000ریال


پیشنهاد کتاب

رومئو و ژولیت

رومئو و ژولیت

825,000ریال

اتللو

اتللو

580,000ریال

حکایت زمستانی

حکایت زمستانی

820,000ریال

هیاهوی بسیار برای هیچ
طوفان

طوفان

650,000ریال

ماری استوارت

ماری استوارت

720,000ریال

رویایی به شب نیمه تابستان