• تیمون آتنی

تیمون آتنی

تیمون آتنی  -- ویلیام شکسپیر --  مترجم  فواد نظیری

چاپ چهارم


«آن‌گاه که بخت، در جابجایی و تحویلِ حالِ خود /لگدکوب کند محبوبِ تازهٔ خود را / همهٔ آن پیروانِ او که رنج می‌بردند از پسِ او / حتا پاکِشان بر  سرِ  زانوان و دست‌ها / به سویِ قلهٔ کوه، رهایش می‌کنند بلغزد / بی‌آن‌که یک تن انبازِ سقوطِ او گردد.»
تیمون آتنی بیانیه و اعتراضیه‌ای علیهِ نامردمی و ناسپاسی اجتماع در پاسخ به مِهر  و ازخودگذشتگی است که از سرِ  نهایتِ خشم و انتظار نوشته شده، و تشابه و نزدیکیِ سرشت و سرنوشتِ او با شاه لیر  نیز  بی‌سبب نیست.
اگر نمایشنامه‌های شکسپیر  را در سه شاخهٔ کمدی، تاریخی و تراژدی بخشبندی کنیم، تیمونِ آتنی جزو آثار آخری است که شاعـر در اوج پختـگی و تجـربهٔ فـردی و اجتماعـی، و عمری نگارش و سرایش خلق کرده و به یادگار گذاشته است.

نوشتن دیدگاه

Please login or register to review

تیمون آتنی

  • 720,000ریال
  • 612,000ریال


پیشنهاد کتاب

رومئو و ژولیت

رومئو و ژولیت

1,700,000ریال 2,000,000ریال

اتللو

اتللو

1,275,000ریال 1,500,000ریال

حکایت زمستانی

حکایت زمستانی

1,572,500ریال 1,850,000ریال

هیاهوی بسیار برای هیچ

هیاهوی بسیار برای هیچ

102,000ریال 120,000ریال

طوفان

طوفان

1,360,000ریال 1,600,000ریال

ماری استوارت

ماری استوارت

1,870,000ریال 2,200,000ریال

رویایی به شب نیمه تابستان

رویایی به شب نیمه تابستان

1,572,500ریال 1,850,000ریال

رقص جنگل ها و مرداب نشینان

رقص جنگل ها و مرداب نشینان

935,000ریال 1,100,000ریال