• ذن و هنر آشپزی تنزو

ذن و هنر آشپزی تنزو

ذن و هنر آشپزی تنزو -- احسان عباسلو


آورنده باش و نه بَرنده
سازنده باش و نه سوزنده
بگذار نگاه به دستانت از امید آوردن باشد،
نه از هراسِ بردن.

ابر  باش که رحمت آوری
اما زحمت کسی نباش
درخت باش که بار آوری
اما باری بر دوش کسی نباش.

نوشتن دیدگاه

Please login or register to review

ذن و هنر آشپزی تنزو

  • 400,000ریال


پیشنهاد کتاب

الینار

الینار

180,000ریال

ذن، هنر ساده زیستن
سفر ایکیگای

سفر ایکیگای

880,000ریال