• سوانح - احمد غزالی

سوانح

سوانح - احمد غزالی - قاسم کشکولی


این حروف مشتمل است بر فصولی چند که به معانی عشق تعلق دارد. اگرچه حدیث عشق در حروف و کلمه نگنجد. زیرا که آن معانی ابکار است و دست حروف به دامن خدر آن ابکار نرسد. اگرچه ما را کار آن است که ابکار معانی را به ذکور حروف دهیم در خلوات کلام.

پس اگر در جمله این فصول چیزی رود که مفهوم نگردد از این معانی بود.


ابتدای عشق چنان بوَد که عاشق معشوق را از بهر خود خواهد. این کس عاشقِ خود است به واسطة معشوق، ولیکن نداند. می‌خواهد او را در راه ارادتِ خود به کار برد.
سوانح مشتمل است بر فصولی چند که به معنای عشق تعلق دارد.

نوشتن دیدگاه

Please login or register to review

سوانح - احمد غزالی

  • 150,000ریال


پیشنهاد کتاب

دیوان ناصرخسرو

دیوان ناصرخسرو

220,000ریال

مثنوی معنوی

مثنوی معنوی

450,000ریال

مناجات و گفتار پیر هرات
زن در پیاده رو راه می رود
بازی - مهندسی یک رمان