• سوانح - احمد غزالی

سوانح

سوانح - احمد غزالی - قاسم کشکولی


این حروف مشتمل است بر فصولی چند که به معانی عشق تعلق دارد. اگرچه حدیث عشق در حروف و کلمه نگنجد. زیرا که آن معانی ابکار است و دست حروف به دامن خدر آن ابکار نرسد. اگرچه ما را کار آن است که ابکار معانی را به ذکور حروف دهیم در خلوات کلام.

پس اگر در جمله این فصول چیزی رود که مفهوم نگردد از این معانی بود.


ابتدای عشق چنان بوَد که عاشق معشوق را از بهر خود خواهد. این کس عاشقِ خود است به واسطة معشوق، ولیکن نداند. می‌خواهد او را در راه ارادتِ خود به کار برد.
سوانح مشتمل است بر فصولی چند که به معنای عشق تعلق دارد.

نوشتن دیدگاه

Please login or register to review

سوانح - احمد غزالی

  • 150,000ریال
  • 127,500ریال


پیشنهاد کتاب

تماشای خورشید - گزیده مقالات شمس
دیوان ناصرخسرو

دیوان ناصرخسرو

187,000ریال 220,000ریال

مثنوی معنوی

مثنوی معنوی

382,500ریال 450,000ریال

مناجات و گفتار پیر هرات

مناجات و گفتار پیر هرات

157,250ریال 185,000ریال

زن در پیاده رو راه می رود

زن در پیاده رو راه می رود

68,000ریال 80,000ریال

بازی - مهندسی یک رمان

بازی - مهندسی یک رمان

42,500ریال 50,000ریال