• آخر زمان

آخر زمان - پایان جهان غرب

آخر زمان - پایان جهان غرب | میشل مفه زولی | ترجمه مرتضی کتبی

نشانه های افول امپراطوری غرب ، این خطه از جهان ، هر روز بیش تر هویدا می شوند . دوران سیصد ساله اوج گیری و موج سواری سلطه محورانه سیاسی ، اقتصادی ، فناوری ، نظامی ، علمی و فرهنگی تمدن غربی از حدت و شدت سرعت می افتد . انسان ها ، نظریه ها ، جنبش ها ، ملت ها و کشور هایی در برابر این گونه تمدنی قد علم می کنند و زنگ خطر بیش از پیش هماهنگی را در مقام مقابله با تهدیدات زیستی ، آلودگی های ارتباطی ، خسارات انسانی ، نابودی های ارزشی به یاری سرمایه های مکشی ، دانش ها و رسانه های سفارشی ، موسسات و سازمان های فرمایشی و منازعات و جنگ های فرسایشی به صدا در می آورند.

این زنگ خطر از دو سو به گوش غرب می رسد : از بیرون و از درون .

این کتاب نمونه فرخنده و فرهیخته فریادی است که از درون و از گلوی خود غرب بیرون می آید : آخر زمان و به عبارت دقیق تر آخر زمان غرب

نوشتن دیدگاه

Please login or register to review

آخر زمان

  • 115,000ریال
  • 97,750ریال


پیشنهاد کتاب

درباره فلسطین

درباره فلسطین

697,000ریال 820,000ریال