• بوخارین و انقلاب بالشویکی

بوخارین و انقلاب بالشویکی

بوخارین و انقلاب بالشویکی -- استیون اف.کوهن -- ترجمه : بیژن اشتری


بوخارین و انقلاب بالشویکی کتابی است دربارۀ انقلاب بالشویکی و دربارۀ یکی از مهم تری و بارزترین چهره های آن، نیکالای ایوانوویچ بوخارین.

کتاب بوخارین و انقلاب بالشویکی، در درجۀ نخست، یک زندگینامه سیاسی و روشنگرانه است زیرا بوخارین مرد ایده ها و یک اندیشمند مارکسیست به شمار می رفت. نیاز برای یک بررسی همه جانبه در مورد بوخارین آشکار است، زیرا برای بیش ازدو دهه است که دورۀ حرفه ای او در تاریخ  طوفانی حزب بالشویک و روسیۀ شوروی مرکزیت یافته است. با این حال، از آن جای که تاریخ نگاری رسمی شوروی بر نقش بوخارین به عنوان یکی از پدران بنیانگذار شوروی سرپوش گذاشته است، از او بعضاً فقط به عنوان  نویسندۀ چند کتابچه کمونیستی زمانی معروف و متهم و قربانی اصلی محاکمۀ نمایشی مسکو در سال 1938 یاد می شود.

هدف دیگر این کتاب بررسی بوخارین به مثابه راهی برای بازبررسی انقلاب بالشویکی و آن چند دهۀ سرنوشت ساز در تاریخ شوروی است.

نوشتن دیدگاه

Please login or register to review

بوخارین و انقلاب بالشویکی

  • 650,000ریال


پیشنهاد کتاب

پل پوت

پل پوت

880,000ریال

راسپوتین

راسپوتین

1,800,000ریال

تروتسکی

تروتسکی

1,200,000ریال

لنین

لنین

1,100,000ریال

استالین  / دو جلدی

استالین / دو جلدی

2,800,000ریال

امید علیه امید

امید علیه امید

1,800,000ریال

خودآموز دیکتاتورها