• الینار

احسان عباسلو

دیگر دستان ناتوان آواز هیچ عاشق رهگذری نیمه شب ضربه های بیداری بر پنجرۀ خفتۀ خواب تو نتواند که زد.

شب ، خواب ما را و دریا را خواب ما عمیق کرده است .

بخواب الینار بخواب .

من اما حرف ها دارم که با این اتاق ها بگویم ، با این درها و دیوار ها ، با این پنجره ها . 

با عابری که نمی گذرد .

با شباهنگی که نمی خواند .

با شب پره ای که نمی پرد.

با شب تابی که نمی تابد .

بخواب الینار .

خاک ، آغوش همیشۀ پذیرش است.

خاک، بستر همیشۀ آرامش است.

من بازگشته ام ، از سوی سال هایی که جز با نام و جز با یاد تو به آغاز و اتمام نرسیدند.

نوشتن دیدگاه

Please login or register to review

الینار

  • 180,000ریال


پیشنهاد کتاب

ذن و هنر آشپزی تنزو