• این بانگ دلاویز -  فریدون توللی

این بانگ دلاویز

این بانگ دلاویز -- زندگی و شعر فریدون تولّلی -- علی باباچاهی


در بخش نخست كتاب، به تفصیل از زندگی "فریدون توللی "یا كارنامه فرهنگی و سیاسی وی سخن به میان میآید، سپس بررسی اشعار او در سه مقوله "تجدد"، "عقبنشینی "و "بازگشت"، پی گرفته میشود .در این بخش، ابتدا، مجموعه "رها " كه محصول دوره جوانی و روحیه تجدد و نوگرایی شاعر است نقد و ارزیابی میشود و طی آن به تصویرهای ابتكاری، عینیت بخشیدن به پدیدههای ذهنی، موسیقی شعر و نظایر آن اشاره میگردد .


فریدون تولّلی -1298 - 1364 - از نخستین حامیان آرای نیما در شعر بود و از مخالفان سرسخت شعر سپید بود.

تولّلی بیش از هر چیز به زبان و تصویر اهمیت می داد و در استفاده از موسیقی کلام و ساختن تعابیر شاعرانه و ترکیبات تازه کم نظیر بود . مضامین شعر او بیش تر عشق های زمینی ، اندوه ، ناامیدی ،،مرگ و وحشت از آن است.

نوشتن دیدگاه

Please login or register to review

این بانگ دلاویز - فریدون توللی

  • 680,000ریال


پیشنهاد کتاب

از مصاحبت آفتاب

از مصاحبت آفتاب

1,500,000ریال

بیا گوشماهی  جمع کنیم
مرغ بهشتی - محمدحسین شهریار
آواز چگور - مهدی اخوان‌ثالث
نام همۀ شعرهای تو  - احمد شاملو
شورشگر بی آشتی - تندر کیا
شبان بزرگ امید

شبان بزرگ امید

250,000ریال

سکوت کهن آینه ها