• دین مهری

دین مهری  -- فرانتس کومن -- مترجم  احمد آجودانی

 

فرانتس کومون باستانشناس و واژهشناس مشهور بلژیکی در این کتاب بهاکتشافات و تحقیقات بسیار خود در سوریه و ترکیه می پردازد و بهموفقیت خود در کشف نقش و نگارها و کتیبههایی در بناهای تاریخی این مناطق اشارهمی کند. وی با تکیه بر آنها، شباهتهای بسیاری را میان میترایسم در غرب و آیین مزدیسنا در ایران باستان مطرح نمود. کومون کهبهپدر پژوهش مدرن میترایسم شهرت یافتهاست، بعدها پس از اکتشافات بسیار دیگر در سرزمینهای متعلق به روم باستان با استفاده از تکنیکهای حفاری و بازسازی مدرن در قرن بیستم (1954)، به خاطر اکتشافات فراوان آثار میترایی و مهرابهها، در محوطه داخل و اطراف شهر، رم را پایتخت میترایسم نامید و انبوه این اکتشافات، بر اهمیت درک رابطه آیین میترایسم و مسیحیت افزود.

 

 

نوشتن دیدگاه

Please login or register to review

دین مهری

  • 35,000ریال


پیشنهاد کتاب

فلسفه و آیین زرتشت
در جستجوي زرتشت
دیانت زرتشتي

دیانت زرتشتي

40,000ریال

آن گاه که زردشت سخن گفت
آموزه و آیین زردشت