• لقمان حکیم

لقمان حکیم

 -- حسین نوربخش

لقمان حکیم در سه بخش تالیف شده است. بخش اول به زندگی و سرگذشت لقمان حکیم می پردازد. بخش دوم کتاب دربر دارنده حکایت هایی از لقمان است که به بررسی لقمان در شعر و ادبی فارسی ولقمان حکیم درباور مردم همچنین در گنجینه فرهنگ و ادب و نهایتا در آثار مکتوب اختصاص یافته است.

نوشتن دیدگاه

Please login or register to review

لقمان حکیم

  • 180,000ریال


پیشنهاد کتاب

امیرحمزه صاحبقران
افسانه‌های ایرانیان
داستان‌هایی از هزارویک ‌شب
بهلول

بهلول

260,000ریال