• خاورنامه

خاورنامه

 

اين كتاب از آثار ادبی است که به نظم فارسی در سال ۸۳۰ هجری قمری سروده شده است. سراینده آن ابن حسام خوسفی از اهالی قهستان خراسان بوده است .خاورنامه حماسه ای دینی و مصنوع است که در بحر متقارب و به وزن شاهنامه فردوسی سروده شده است. موضوع كتاب جنگ های علی بن ابی طالب در سرزمین خاوران به همراهی مالک اشتر ، و نیز با قباد پادشاه خاور و تهماسب شاه است.

نوشتن دیدگاه

Please login or register to review

خاورنامه

  • 80,000ریال


پیشنهاد کتاب