• رمان تاریخی

رمان تاریخی  -- چاپ دوم -- گئورگ لوکاچ -- مترجم امید مهرگان

 

رمان تاریخی در آغاز قرن نوزدهم، حول و حوش دوره فروپاشی ناپلئون ظهور پیدا کرد. البته، رمان هایی با مضامین تاریخی را در قرون وسطایی به تاریخ عتیق و اساطیر را هم می توانیم پیشگامان رمان تاریخی بدانیم و به واقع حتی تا چین و هند عقب برویم.

ولی در آن جا چیزی نخواهیم یافت که پرتوی واقعی بر پدیده رمان تاریخی بیافکند. رمان های به اصطلاح تاریخی قرن هفدهم صرفا از حیث گزینش سراسر بیرونی مضمون و پوشش شان تاریخی اند. نه تنها روانشناسی کاراکترها، بلکه رفتارهای به تصویر کشیده شده نیز یکسر متعلق به روزگار خود نویسنده اند...

نوشتن دیدگاه

Please login or register to review

رمان تاریخی

  • 250,000ریال


پیشنهاد کتاب

تزهای بلوم

تزهای بلوم

580,000ریال

مطالعاتی درباره فاوست
گفتگوهایی با گئورگ لوکاچ