• دین مهری

دین مهری  -- فرانتس کومن -- مترجم  احمد آجودانی

 

فرانتس کومون باستانشناس و واژهشناس مشهور بلژیکی در این کتاب بهاکتشافات و تحقیقات بسیار خود در سوریه و ترکیه می پردازد و بهموفقیت خود در کشف نقش و نگارها و کتیبههایی در بناهای تاریخی این مناطق اشارهمی کند. وی با تکیه بر آنها، شباهتهای بسیاری را میان میترایسم در غرب و آیین مزدیسنا در ایران باستان مطرح نمود. کومون کهبهپدر پژوهش مدرن میترایسم شهرت یافتهاست، بعدها پس از اکتشافات بسیار دیگر در سرزمینهای متعلق به روم باستان با استفاده از تکنیکهای حفاری و بازسازی مدرن در قرن بیستم (1954)، به خاطر اکتشافات فراوان آثار میترایی و مهرابهها، در محوطه داخل و اطراف شهر، رم را پایتخت میترایسم نامید و انبوه این اکتشافات، بر اهمیت درک رابطه آیین میترایسم و مسیحیت افزود.

 

 

نوشتن دیدگاه

Please login or register to review

دین مهری

  • 35,000ریال
  • 29,750ریال


پیشنهاد کتاب

فلسفه و آیین زرتشت

فلسفه و آیین زرتشت

153,000ریال 180,000ریال

در جستجوي زرتشت

در جستجوي زرتشت

59,500ریال 70,000ریال

دیانت زرتشتي

دیانت زرتشتي

34,000ریال 40,000ریال

گسترش یک آیین ایرانی در اروپا
آن گاه که زردشت سخن گفت

آن گاه که زردشت سخن گفت

85,000ریال 100,000ریال

آموزه و آیین زردشت

آموزه و آیین زردشت

182,750ریال 215,000ریال