• مشروطیت ایران

مشروطیت ایران -- محمود ستایش

 

كتاب از دو فصل تشكیل شده است. فصل نخست حاصل گفتوگو با سیدحسن تقیزاده در اواخر عمر او درباره گوشههایی از تاریخ انقلاب مشروطه ایران است. تقیزاده از علل و زمینههای مشروطه، تاثیر روزنامهها، نقش علما، تاثیر قیام تبریز، اقدامات مجلس اول، استبداد صغیر،رویدادهای مهم و برجسته انقلاب مشروطه سخن میگوید. گفتههای تقیزاده براساس مشاهدات و خاطرات اوست و به صورت روایت اول شخص بازگو میشود. در فصل دوم بخشی از خاطرات سیدمحمدصادق طباطبایی ـ فرزند آیتالله طباطبایی بزرگ (از بانیان مشروطه) ـ به چاپ رسیده است.

نوشتن دیدگاه

Please login or register to review

مشروطیت ایران

  • 20,000ریال


پیشنهاد کتاب

تاریخ مختصر ایران