• گهوارۀ سبز افرا - سیمین بهبهانی

گهوارۀ سبز افرا - سیمین بهبهانی

گهوارۀ سبز افرا - سیمین بهبهانی - چاپ سوم -- احمد ابومحبوب


بخش آغازین كتاب درباره زندگی و خانواده سیمین بهبهانی است. در بخشی دیگر تحت عنوان زن شخصیت زن و دیدگاه های وی درباره آن بررسی و از جمله خاطر نشان شده است: ... كاملا هویدا است كه او یك فمنیست لیبرال است و در اشعارش نیز همین گونه ظاهر میشود. فمنیسم لیبرال استفاده و بازتولید نابرابر و استثمارگرانه از زنان را در رسانه ها و فرهنگ عامه مورد انتقاد قرار داده و معتقد است كه برای حل این مشكل قوانینی كه فرصتهای برابر را برای زنان به وجود می آورند باید وضع شوند. در بخش سوم، یادداشتهایی درباره غزل درج شده و عنوان گردیده كه سیمین یك غزل سرا است. در بخش چهارم كتاب، درباره وزن شعر، همچنین اوزان عروضی اشعار سیمین بهبهانی بررسی شده همچنین بیشترین اوزان عروضی وی معرفی شده است.

نوشتن دیدگاه

Please login or register to review

گهوارۀ سبز افرا - سیمین بهبهانی

  • 680,000ریال


پیشنهاد کتاب