• در جستجوی نیشابور - محمدرضا شفیعی کدکنی

در جستجوی نیشابور - محمدرضا شفیعی کدکنی

 --  مصطفی بشردوست


محمدرضا شفیـعی کـدکنی (م. سرشک) در 1318 در روستـای کـدکن از نواحـی کاشمر به دنیا آمد.
کم‌تر شاعری در دیار ما این همه بر فرهنگ و تمدن و تاریخ اشراف دارد و همین باعث شده است شفیعی به فرهنگی چندصدایی دست یابد. شاعر گاه کاملاً فرشی می‌اندیشد و گاه عرشی. گاه کاملاً اجتماعی می‌اندیشد و گاه فلسفی. او از سنت و نوآوری توأمان استفاده می‌کند، چرا که رسالت خویش را همین می‌داند که فرهنگ پیشین را به نسل آینده منتقل کند.

نوشتن دیدگاه

Please login or register to review

در جستجوی نیشابور - محمدرضا شفیعی کدکنی

  • 680,000ریال


پیشنهاد کتاب