• مسئله غامض

مسئله غامض

مسئله غامض -- تام استوپارد -- ترجمه سمیرا میس بابایی

خودآگاهی یکی از آن تعابیری است که همچنان در توضیح و تشریح مفهوم فلسفی و علمی خود با اشکال مواجه است . خود آگاهی از پدیده های بسیار نزدیک به انسان است ، در عین حال از مفاهیم بسیار دشواری است که نمی توان با قاطعیت و شفافیت درباره اش بحث کرد . به طور کلی در ارتباط با هر پدیده در جهان دو فرایند مجزا وجود دارد که یکی فرایند فیزیکی عینی است مانند پردازش سلسله اعصاب مغز و دیگری تجربه آگاهانه یا به قول چالمرز کیفیت تجربه آگاهانه و از ارتباط نزدیک این دو فرایند با یکدیگر است که مشهورترین مسئله غامض هم در فلسفه و هم در علم به وجود آمده است

نوشتن دیدگاه

Please login or register to review

مسئله غامض

  • 135,000ریال