پذیرش اثر

جهت ارسال آثار خود پرسشنامهٔ زیر را پر کنید و به همراه فایل پی. دی.اف اثر و در صورت ترجمه بودن آن، فایل کتاب اصلی،

به آدرس ایمیل 

 ادبیات: salessadabiat@Gmail.com

آثار غیرادبی: فلسفه، علوم اجتماعی، هنر، تاریخ و ... : salessfalsafe1402@Gmail.com

بفرستید.

کارشناسان نشر ثالث، سه ماه پس از زمان ارسال، در صورت پذیرش اثر با شما تماس خواهند گرفت.


پرسشنامۀ پذیرش اثر