خرید کتاب خرید کتاب خرید کتاب خرید کتاب خرید کتاب

اخبار فروشگاه اینترنتی نشر ثالث - هولوکاست: پیگرد و کشتار یهودیان

06.09.2017

کتاب هولوکاست: پیگرد و کشتار یهودیان در روزهای آینده در نشر ثالث منتشر خواهد شد. این کتاب نخستین کتابی است که در بارۀ هولوکاست در ایران منتشر می‌شود و فرایند یهودی‌کشی را شرح می‌دهد. شاید باور کردن آن سخت باشد که چگونه ممکن است چند میلیون انسان در عرض چند سال کشته شده باشند، اما کتاب همین فرایند را شرح می‌دهد؛ یعنی فرایندی که از نظریه‌ای سیاسی -یهودی‌ستیزی- آغاز شد، به حذف اقتصادی و اجتماعی و بعد فیزیکی یهودیان از جامعۀ آلمان انجامید و در نهایت باعث شد خیل گستردۀ یهودیان از جای جای اروپا روانۀ اردوگاه‌های مرگ شوند. کتاب هولوکاست ، نوشتۀ آلکساندر براکل که مهدی تدینی آن را از آلمانی ترجمه کرده است، این فرایند را شرح می‌دهد.